Regulamin PORTALU PACJENTA

Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK
Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. z siedzibą w Zielonej Górze

§ 1.

Podstawowe informacje i definicje

1. Treść niniejszego regulaminu („Regulamin”) została sporządzona w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przedmiotem regulacji Regulaminu są zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu Pacjenta Diagnostyk tj. Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. w Zielonej Górze (określanego dalej jako „Diagnostyk”).

2. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Konta i podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień. Regulamin dostępny jest też do wglądu w aktualnej wersji na stronie pacjent.diagnostyk.pl/regulamin. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Celem utworzenia i funkcjonowania Portalu jest umożliwienie rejestracji na badania mammograficzne w mammobusach mobilnych oraz sprawdzania, w jakich miejscach i terminach wykonywane będą badania mammograficzne.

5. Komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Internetu).

6. Dla celów niniejszego Regulaminu określa się definicje następujących pojęć:

a) Portal – internetowy Portal Pacjenta Diagnostyk działający pod adresem pacjent.diagnostyk.pl.

b) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, dostępny na stronie pacjent.diagnostyk.pl/regulamin.

c) Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady wykorzystania uzyskanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników, dostępny na stronie pacjent.diagnostyk.pl/polityka_prywatnosci.

d) Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal. Administratorem są Leszek Szyiński i Wojciech Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą w formie NSZOZ “DIAGNOSTYK” s.c. Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Wazów 42, NIP 973-06-80-437, REGON 971291474.

e) Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto użytkownika, dzięki czemu może korzystać z Portalu.

f) Konto – miejsce w Portalu określone imieniem i nazwiskiem Użytkownika i dostępne dla Użytkownika po podaniu Hasła, w którym Użytkownik może rejestrować się na badania mammograficzne, sprawdzać miejsce i terminy wykonywania badań oraz zarządzać swoimi danymi,

g) Hasło – oryginalny kod Użytkownika, podawany przy rejestracji i logowaniu do Portalu.

h) Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin, polegające przede wszystkim na umożliwieniu rejestracji na badanie mammograficzne w mammobusie mobilnym.

§ 2.

Wymagania techniczne korzystania z Portalu

Założenie Konta oraz korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową z zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi aktualizacjami bezpieczeństwa, która zapewnia i ma włączoną obsługę plików cookie, skryptów Java Script oraz kodowanej transmisji poprzez SSL. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari. Dopuszczalne jest stosowanie innych przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z przeglądarkami wymienionymi powyżej.

Ponadto zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało: aktualny system operacyjny z zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi aktualizacjami bezpieczeństwa, aktualny progam antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów, poprawnie skonfigurowaną zaporę ogniową (firewall).

§ 3.

Konto Użytkownika, rejestracja i logowanie

1. Rejestracja Użytkownika umożliwia dostęp do następujących funkcji i możliwości Portalu:

a) jeżeli Użytkownik jest kobietą w przedziale wiekowym 50-69 lat, uzyskuje możliwość rejestracji na bezpłatną mammografię w ramach "Programu profilaktyki raka piersi" w mammobusach Diagnostyka.

b) Użytkownik uzyskuje możliwość rejestracji na badanie płatne w mammobusie.

c) Użytkownik uzyskuje możliwość sprawdzenia pobytów mammobusów Diagnostyka w swojej okolicy.

2. Użytkownikiem Portalu jest osoba, która dokonała rejestracji w Portalu i zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności. Po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji użytkownik otrzymuje Konto.

3. Rejestracja odbywa się pod adresem pacjent.diagnostyk.pl/signup i polega na podaniu imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, e-mail, płci, numeru PESEL oraz hasła, zaakceptowaniu Regulaminu, Polityki Prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i aktywacji przycisku „Zakładam Konto”.

4. Rejestracja na badanie jest udostępniana przez całą dobę, z zastrzeżeniem, że dostęp do Konta i/lub Portalu może być czasowo lub stale uniemożliwiony przez Administratora w stosunku do wszystkich lub części Użytkowników, jeśli wynika to z przyczyn technicznych lub ze względu na konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

5. Aktywacja Konta następuje po aktywacji przycisku „Zakładam Konto”. Użytkownik otrzymuje e-mail z informacją, że jeżeli rejestracja nie była dokonana przez Użytkownika, Użytkownik może to zgłosić telefonicznie lub na email.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą ukończenia procesu rejestracji.

7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto. Niedopuszczalne jest rejestrowanie się przez jedną osobę fizyczną pod różnymi imionami i nazwiskami. Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas rejestracji prawdziwego imienia i nazwiska, tj. danych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość. Użytkownik nie ma prawa podszywać się pod inne osoby. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych za każdym razem, kiedy taka zmiana następuje. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną podaniem błędnych lub nieaktualnych informacji przy Rejestracji.

8. Przenoszenie praw do Konta lub jego udostępnianie pod jakimkolwiek tytułem prawnym innym osobom jest niedopuszczalne bez zgody Administratora.

9. Użytkownik ma prawo do edycji swoich danych na Koncie, w tym zmiany Hasła.

10. Konto może zostać tymczasowo zablokowane przez Administratora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik jest informowany o zablokowaniu Konta. Blokada Konta może w szczególności polegać na zablokowaniu możliwości rejestracji na badania mammograficzne. Jeżeli blokada nie spowoduje zaprzestania naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe lub usunięte; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu.

11. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie przeprowadzić proces wyrejestrowania się i usunięcia Konta. Aby usunąć konto należy zalogować się w Portalu, wybrać opcję „Zmień profil”, a następnie wybrać opcję „Usuń Konto”.

12. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się.

13. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy Administratora. Administrator może zachować dane Użytkownika w zakresie i przez okres konieczny do wywiązania się lub rozliczenia z zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem.

§ 4.

Zasady funkcjonowania Portalu

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem i korzystając z Portalu nie może podejmować działań bezprawnych, dostarczać treści bezprawnych lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Użytkownik wybiera datę i miejsce lokalizacji mammobusu z dostępnych w systemie (tj. zatwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) i preferowaną przez siebie godzinę badania lub porę dnia. Po dokonaniu ogólnej rezerwacji wizyty Użytkownik otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia żądania z informacją o tym, że Administrator zweryfikuje i ostatecznie potwierdzi rezerwację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany podczas rezerwacji adres i sms na podany numer telefonu.

3. Rekomenduje się, aby Użytkownik podjął wszelkie działania w celu należytego zabezpieczenia dostępu do swojego Konta przed osobami trzecimi. Użytkownik powinien zgłosić Administratorowi wszelkie próby uzyskania dostępu do jego Konta przez nieuprawnione osoby trzecie. Ponadto rekomenduje się, aby Użytkownik odpowiednio zabezpieczył własne urządzenia poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed wirusami, niechcianym oprogramowaniem i innym szkodliwym oprogramowaniem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieautoryzowanym użyciem jego Konta.

4. Użytkownik zobowiązany jest niestosować wymienionych niżej praktyk. Zabrania się:

a) korzystania z Portalu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem lub w sposób sprzeczny z przyjętymi zwyczajami lub celem Portalu,

b) podejmowania działań, które miałyby na celu celowe uszkodzenie, przeciążenie, pogorszenie działania Portalu lub zakłócenie jego funkcjonowania,

c) stosowania programów pozwalających na globalne przeszukiwanie sieci internetowej, czy wykorzystywanie robotów do pobierania treści internetowych z Portalu,

d) kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z Portalu, chyba że Administrator wyraził na to pisemną zgodę udzieloną danemu Użytkownikowi na wykorzystanie określonego materiału,

§ 5.

Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ma wyłączne prawo do decydowania o funkcjach oferowanych przez Portal, włączając w to możliwość ich modyfikowania, dodawania lub usuwania bądź też przebudowywania Portalu zgodnie z własnym zamysłem, bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników. Jeżeli zmiana spowoduje zmiany w warunkach korzystania z Portalu określonych w Regulaminie, Administrator dokona powiadomienia Użytkowników zgodnie z § 8 Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Portalu informacji o miejscach i terminach badań mammograficznych.

3. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony, nazwa Portalu. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody Administratora jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Portali lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

§ 6.

Zastrzeżenia i odpowiedzialność

1. Administrator nie gwarantuje uzyskania jakichkolwiek efektów w związku z używaniem Portalu, czy też korzystaniem i posługiwaniem się funkcjami Portalu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działania podejmowane przez Użytkownika oraz za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności wynikające z podania osobom trzecim danych dostępowych,

b) naruszenie Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich przez Użytkowników i szkody tym spowodowane,

c) szkody spowodowane poprzez nieautoryzowane użycie Konta Użytkownika przez inną osobę, w szczególności na skutek zastosowania niewystarczająco skomplikowanego Hasła lub innych zaniedbań bezpieczeństwa ze strony Użytkowników,

d) błędy w działaniu Portalu wynikające z przyczyn technicznych, na które Administrator nie ma wpływu, mimo dochowania należytej staranności, i które nie wynikają z systemu informatycznego, oprogramowania lub narzędzi, z których korzysta Administrator, takie jak: publiczne problemy dotyczące działania Internetu, serwerów i łącz internetowych, sytuacje wynikające z wypadków losowych lub działania siły wyższej,

e) problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik i na które Administrator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają prawidłowe świadczenie Usług lub działanie Portalu.

f) siłę wyższą, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Administratora pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.

3. Brak dostępu do Portalu spowodowany przyczynami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, nie może stanowić podstawy do roszczeń Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

4. Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności, Administrator - w razie otrzymania informacji o zaistnieniu lub zagrożeniu zaistnienia sytuacji, w której z danymi użytkownika zapoznał się podmiot nieuprawniony - podejmie wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia skutków powyższego zdarzenia (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do danych Użytkownika przy użyciu dotychczasowych danych dostępowych).

5. Niezależnie od powyższych postanowień, Administrator ponosi odpowiedzialność za błędy w działaniu Portalu, jeżeli mają one wpływ na Konto lub dane osobowe Użytkownika, np. utrata danych Użytkowników, opóźnienie w otrzymaniu lub przesłaniu danych.

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych Usług mogą być zgłaszane Administratorowi pisemnie na adres NZOZ DIAGNOSTYK ul. Wazów 42 65-044 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres email podany w postanowieniach końcowych Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także adres e-mail lub PESEL identyfikujący konto Użytkownika.

3. Administrator niezwłocznie rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne, przy czym maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu należytego rozpatrzenia reklamacji, zdiagnozowania i usunięcia nieprawidłowości, zakłóceń lub problemów z Kontem lub Portalem.

§ 8.

Zmiana Regulaminu

1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany powiadomić z wyprzedzeniem Użytkowników, poprzez wysłanie im wiadomości e-mail lub opublikowanie zmian Regulaminu na Portalu w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o dokonaniu zmian w Regulaminie. Administrator jest zobowiązany poinformować Użytkowników o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem 30 dni.

2. Jeżeli Użytkownik, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, nie zgłosi Administratorowi sprzeciwu wobec tych zmian, nie wypowie umowy, ani nie usunie Konta, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i wyrejestrować się z Portalu poprzez samodzielne usunięcie Konta lub złożyć Administratorowi oświadczenie, że nie akceptuje zmian w Regulaminie (w takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Portalu przez Administratora).

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do dokonania cesji w części lub w całości swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.

2. Administrator ma prawo do zakończenia działalności Portalu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na Portalu. Zakończenie działalności Portalu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów o świadczenie usług elektronicznych.

3. W przypadku zmiany lub unieważnienia postanowienia Regulaminu na skutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

5. Adres e-mail Administratora: diagnostyk@op.pl
Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem, oznacza to wysłanie wiadomości e‑mail na powyższe adres, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania.